1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Czy należy się bać komornika? Problemy osób niespłacających pożyczek

Czy należy się bać komornika? Problemy osób niespłacających pożyczek

Zawsze biorąc pożyczkę gotówkową albo kredyt trzeba się liczyć z tym, że może przyjść taki moment, że nie będziemy mieli pieniędzy na spłatę raty. W najgorszej sytuacji są osoby, które mają na raz po kilka kredytów albo pożyczek i nagle w jednym miesiącu przestaną spłacać wszystkie te zobowiązania. Jeśli taka sytuacja będzie powtarzać się notorycznie dojdzie do tego, że taka osoba nie tylko otrzyma negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej, ale też zostanie wpisana jako dłużnik do KRD. A ponadto będzie się w jej sprawie toczyć postępowanie sądowe, w którego wyniku sędzia może ustanowić komornika. A komornik to z kolei osoba, której boi się każdy dłużnik. Czy zasadnie?

Co należy do podstawowych zadań komornika?

Przede wszystkim komornik jest funkcjonariuszem służby publicznej co oznacza, że nie działa on dla firmy pożyczkowej jako pracownik, ponieważ firma pożyczkowa nie ma takiego prawa. To sąd rejonowy zatrudnia go w swoich szeregach, więc komornik wykonuje jedynie orzeczenia sądowe w roszczeniach między innymi pieniężnych. Może też wykonywać czynności na mocy innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych. To komornik jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub też wydaniu orzeczenia. Komornik jest też odpowiedzialny za doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, a także protestów i zażaleń. W wypadku, gdy dojdzie do licytacji na wniosek organizatora licytacji, komornik nadzoruje publiczne licytacje. Jego zadaniem jest również weryfikacja istnienia i treści tytułów wykonawczych, wydanych w trakcie postępowań elektronicznych. Najbardziej jednak nielubianą publicznie działalnością komornika jest poszukiwanie majątku należącego do dłużnika, na zlecenie wierzyciela oraz zabezpieczenie spadku i sporządzenie inwentarza po spadkodawcy.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że komornik odpowiedzialny jest za egzekucje komornicze i to w wypadku wykonywania takich działań najczęściej dłużnik spotyka się z komornikiem.

Prawa i obowiązki komornika

Komornik zawsze zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, złożonym ślubowaniem oraz zasadami etyki zawodowej. Zawsze też podstawą działań egzekucyjnych musi być wydany przez sąd prawomocny wyrok albo nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Wtedy dopiero rozpoczyna się procedura przymusowego ściągania należności. Każdy komornik zawsze też musi posiadać identyfikator wydawany przez Krajową Komisję Komorniczą.

Jeśli komornik posiada tytuł wykonawczy to ma prawo wejść do mieszkania dłużnika, który bezwarunkowo musi go wpuścić. Jeśli tego nie zrobi, komornik może wejść w asyście policji i ma do tego pełne prawo. Najczęściej jednak egzekucje rozpoczyna się od rachunku bankowego dłużnika, zajęcia wynagrodzenia z tytułu pracy lub świadczeń takich jak emerytura, renta albo ruchomości, a dopiero w kolejnej części nieruchomości. Przedmioty zajęte przez komornika poddawane są licytacji publicznej, a środki z ich sprzedaży przeznaczane są na poczet spłaty wierzycieli i kosztów egzekucji.

Do tego komornik ma prawo zająć wszystkie przedmioty znajdujące się we władaniu dłużnika. Jednak nie oznacza to tylko rzeczy, których dłużnik jest właścicielem. Jeżeli w spisie komornika znajdzie się rzecz osoby trzeciej znajdująca się we władaniu dłużnika, potrzebne jest wpisanie odpowiedniej wzmianki w protokole. Jednakże komornik nie ma prawa zająć przedmiotów oddanych przez dłużnika innym osobom we władanie, chyba że te wyrażą na to zgodę.

Ile dokładnie pensji może zająć komornik?

Wysokość kwot zajmowanych przez komornika zwykle wzbudza kontrowersje. Ale prawo w tej dziedzinie mówi jasno. W przypadku umowy o pracę komornik może zająć 50% zarobków. Jednak w wypadku płacy minimalnej, wolna od egzekucji pozostaje cała kwota. W praktyce oznacza to, że komornik nie może zająć pensji osoby, która zarabia ustawowe minimum, pracując na pełen etat. Natomiast w wypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin albo na dwóch etatach, kwota do zajęcia jest obliczana indywidualnie, na podstawie proporcji do wymiaru etatu osoby zadłużonej. Niestety w wypadku osób pracujących na zlecenie albo na umowę o dzieło, komornik może zająć cały dochód. Wyjątkiem jest, gdy praca na podstawie umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika, wtedy może być potraktowana tak samo jak umowa o pracę. Trzeba też wiedzieć, że komornik ma prawo poinformować o zajęciu komorniczym na pensji pracodawcę.

Ile może zatrzymać od emeryta lub rencisty?

Niestety, statystycznie najbiedniejsza grupa Polaków jaką są emeryci i renciści, nie ucieknie przed komornikiem. Jednakże w wypadku tego typu świadczeń komornik może zająć tylko 25% wysokości renty lub emerytury. Wolne od egzekucji są kwoty wynoszące 50% najniższej emerytury lub renty. O zajęciu informowany jest ZUS i to ta instytucja jest odpowiedzialna za przekazanie zajętej kwoty komornikowi.

Zajęcia innych świadczeń

Co prawda źródłem dochodu mogą być też alimenty, ale nie są one akceptowane przez banki jako dochód do kredytów. Tak samo w świetle prawa, komornik nie uznaje ich za dochód, więc nie podlegają one egzekucji komorniczej. Również pieniądze wypłacane z programu 500+ nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Jednak osoby, które przebywają na zasiłku, są w tym przypadku równe osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Ale ponieważ kwoty zasiłków są niższe niż wysokość płacy minimalnej, to z tego powodu nie podlegają zajęciom.

Warto też wiedzieć, że komornik może wystąpić do Urzędu Skarbowego o zajęcie nadpłaty podatku dłużnika. Jednak najpierw komornik musi wystosować stosowne pismo do US z informacją o zaległościach finansowych dłużnika.

Kwestia konta bankowego

Z całą pewnością komornik może wejść na konto bankowe, oszczędnościowe, a nawet na lokatę i zamrozić dostępne tam środki finansowe. Limitem jest jednak trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale tylko w sektorze przedsiębiorstw. Ustalane jest to na każdy miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Kwota wolna od zajęć komorniczych ustalana jest więc miesięcznie.

Czy warto się bać komornika?

Praca komornika nadzorowana jest przez sąd rejonowy, który to go ustanawia. Musi on przestrzegać praw i swoich obowiązków. Co prawda, prawa te są rygorystyczne i nie podlegają negocjacjom, ale z drugiej strony żadne prawa im nie podlegają. Kiedy dojdzie już do egzekucji komorniczej oraz konieczności oddawania przedmiotów na licytacje w celu spłacenia długów, nie można odmawiać współpracy z komornikiem, ponieważ zdecydowanie będzie to na naszą niekorzyść. Oczywiście może się zdarzyć, że komornik przekroczy swoje uprawnienia, ale z reguły są to działania marginalne, które również można zgłosić do Krajowej Komisji Komorniczej. Zdecydowanie cała procedura egzekucji komorniczej pójdzie łatwiej dla obu stron – komornika i dłużnika, jeśli będą ze sobą współpracować. Jeżeli nade wszystko obawiamy się pracy komornika, najlepiej jest nie dopuścić do tego, aby sprawa nieuregulowanych długów trafiła do sądu. Przed etapem sądowym każda firma pożyczkowa, bank czy inne instytucje, wobec których mamy zobowiązania chcą rozmawiać i przy pomocy windykatora omówić kwestię dobrowolnej spłaty. Nie warto więc zamykać drzwi przed windykatorem, bo sprawa może trafić do sądu i do komornika.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments