1. MoneyStore.pl >
  2. Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu moneystore.pl (dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami). Finelf sp. z o.o.  jako Usługodawca w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, zobowiązuje się do przestrzegania zasad tego Regulaminu.

2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego moneystore.pl jest Finelf sp. z o.o. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@moneystore.pl.

3. Finelf sp. z o.o. jest wpisany do KRS: 0000664384, NIP: 7252182843.

4. Korzystanie ze stron serwisu moneystore.pl wymaga potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Finelf sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku pożyczek – chwilówek, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi oraz stwarza możliwość subskrypcji newslettera.

6. Treści zawarte w serwisie, w tym dane obsługujące porównywarkę chwilówek pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, od podmiotów współpracujących lub podmiotów trzecich, uprawnionych do podawania takich danych do publicznej wiadomości. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Finelf sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za ich prawdziwość, kompletność lub aktualność, niemniej dokłada wszelkich starań aby przedstawione informacje były rzetelne, obiektywne i precyzyjne.

7. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie moneystore.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  • Finelf sp. z o.o. – oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie 81-824, ul. Armii Krajowej 116/3, KRS: 0000664384, NIP: 7252182843.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu,
  • Serwis moneystore.pl – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych moneystore.pl, podłączona do sieci Internet, stworzona i administrowana przez Finelf sp. z o.o., umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Finelf sp. z o.o. i podmioty trzecie, a także innych światowych zasobów Internetu
  • Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.
  • Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub oferowanych usługach przez moneystore.pl, podmioty współpracujące lub podmioty trzecie.

III. Podmioty współpracujące z moneystore.pl

Serwis moneystore.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich. Moneystore.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach tych podmiotów, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach podmiotów współpracujących oraz podmiotów trzecich.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Finelf sp. z o.o.

2. moneystore.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, moneystore.pl będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

3. Wypełnienie formularza danych osobowych Użytkownika, zamieszczonego w serwisie moneystore.pl i przekazanie go Finelf sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty przez podmioty współpracujące i podmioty trzecie (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z podmiotem współpracującym lub podmiotem trzecim, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika do promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym newslettera serwisu moneystore.pl. Dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Administrator będzie przekazywał podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie moneystore.pl pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i na zasadach tam wskazanych.

5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania i przekazywania danych osobowych w celu przesyłania informacji dotyczących pożyczek chwilówek, przez podmioty współpracujące z moneystore.pl.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu moneystore.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. Finelf sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu moneystore.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Finelf sp. z o.o.

1. Finelf sp. z o.o. zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie moneystore.pl przez czas nieoznaczony.

2. Finelf sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w serwisie. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia poszczególnych podmiotów współpracujących nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

3. Wszelkie informacje publikowane w serwisie moneystore.pl nie mogą być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie moneystore.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

5. Finelf sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów, z którymi Użytkownik zawarł jakiekolwiek umowy, w tym umowy na podstawie informacji uzyskanych w serwisie moneystore.pl.

6. Finelf sp. z o.o. podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.

7. Finelf sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach moneystore.pl, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Finelf sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby treści te były zgodne z przepisami prawa i zasadami netykiety.

8. Finelf sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu moneystore.pl przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.

9. Finelf sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu moneystore.pl, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VII. Prawa autorskie

1. Serwis moneystore.pl, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność Finelf sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących lub są danymi powszechnie dostępnymi i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.

2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie moneystore.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Finelf sp. z o.o. oraz wyłącznie w celu określonym przez właściciela.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Finelf sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie moneystore.pl identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie moneystore.pl pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez moneystore.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), w tym newslettera serwisu moneystore.pl. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie na adres kontakt@moneystore.pl e-mail z treścią „NIE”.

2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w newsletterze serwisu moneystore.pl, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

3. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez moneystore.pl lub pisemnie na adres Finelf sp. z o.o.

4. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do moneystore.pl na adres poczty elektronicznej: kontakt@moneystore.pl.

5. Finelf sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Finelf sp. z o.o. wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu moneystore.pl można kierować pod adres e-mail kontakt@moneystore.pl.

3. Finelf sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie treści Regulaminu moneystore.pl poinformuje w serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się Użytkownikom z jego aktualnym brzmieniem przed korzystaniem z usług serwisu.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

5. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.

-->