1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Reklamacja chwilówki – na czym polega i co warto o niej wiedzieć?

Reklamacja chwilówki – na czym polega i co warto o niej wiedzieć?

Reklamacja chwilówki – na czym polega i co warto o niej wiedzieć?

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z usług firmy pożyczkowej, powinniśmy dokładnie zapoznać się z zapisami zawartymi w umowie pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca nie świadczy usług zgodnie z warunkami znajdującymi się w umowie, pożyczkobiorca ma prawo do złożenia reklamacji. Co warto wiedzieć o reklamacji chwilówki?

Odstąpienie od umowy pożyczki – kiedy jest możliwe?

W niektórych sytuacjach reklamacja pożyczki nie jest konieczna – jeżeli zostaną spełnione określone warunki, wystarczy odstąpienie od umowy. Współcześnie coraz więcej pożyczkodawców przestrzega przepisów prawa zarówno ze względu na kontrolę państwa nad tego typu podmiotami, jak i w trosce o jakość świadczonych usług. Zadowolony klient to klient, który w razie potrzeby ponownie skorzysta z usług danej firmy pożyczkowej.

Niestety, czasami może zdarzyć się, iż sposób wykonywania zapisów umowy przez pożyczkodawcę pozostawia wiele do życzenia i nie spełnia oczekiwań pożyczkobiorcy. Wówczas pierwsze co przychodzi na myśl to reklamacja usługi. Zanim jednak ją złożymy, warto rozważyć odstąpienie od umowy pożyczki. Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera przepisy dotyczące chwilówek otrzymywanych przez Internet. Zgodnie z nimi każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.

Zazwyczaj gotowy wzór odstąpienia od umowy pożyczki klient otrzymuje od pożyczkodawcy wraz z innymi dokumentami przy podpisywaniu umowy pożyczki. Należy wypełnić formularz, podpisać i przed upływem 14-dniowego terminu wysłać do pożyczkodawcy (najlepiej listem poleconym). Odstępując od umowy pożyczki, należy zwrócić pożyczkodawcy pożyczoną kwotę wraz z ewentualnymi odsetkami za okres, w którym klient mógł dysponować pożyczonymi pieniędzmi.

Kiedy można reklamować pożyczkę?

W niektórych przypadkach odstąpienie od umowy pożyczki może być niemożliwe. Na przykład, gdy klient wykorzysta całą przyznaną mu kwotę i nie będzie mógł jej zwrócić w ustawowym terminie lub też upłynął 14-dniowy termin, w którym można odstąpić od umowy. Jeżeli pożyczkodawca nie przestrzega zapisów zawartych w umowie, możemy zdecydować się na złożenie reklamacji. W każdej umowie pożyczki powinny znaleźć się warunki dotyczące reklamowania usługi. W szczególności powinny zostać opisane:

  • sposób oraz miejsce składania reklamacji,
  • termin, w którym pożyczkodawca musi rozpatrzyć reklamację (nie może on być dłuższy niż 30 dni),
  • sposób, w jaki pożyczkobiorca zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej rozpatrzonej reklamacji.

Pożyczkodawcy muszą przestrzegać zapisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty finansowe. Dlatego też klient ma prawo do złożenia reklamacji listownie, drogą elektroniczną, jak i ustnie. Firma pożyczkowa zobowiązana jest do dostarczenia odpowiedni za reklamację w formie pisemnej. Za zgodą klienta może to być również droga elektroniczna.

Reklamacja chwilówki – jak napisać?

Pismo z reklamacją powinno zawierać odpowiednią treść. Warto także zadbać o jego formę. Powinno się je zatytułować słowem „Reklamacja”. W piśmie należy podać dane dotyczące zawartej umowy pożyczki, aby pożyczkodawca mógł ją odnaleźć w swoim systemie. Jest to numer pożyczki, data zawarcia oraz informacja, jakiej kwoty dotyczyła. Reklamację powinno się napisać zrozumiałym językiem. Wystarczy odpowiednio opisać problem, czyli jasno określić, dlaczego realizacja danej usługi pożyczkowej nie zgadza się z warunkami zawartymi w umowie.

Wśród najpopularniejszych powodów reklamacji pożyczki wyróżnia się między innymi naliczenie wyższych kosztów, niż jest to zawarte w umowie, brak przelania środków na konto pożyczkobiorcy, pomimo iż termin już dawno minął czy też brak dostarczenia wszystkich dokumentów dotyczących zawartej pożyczki. Każdy problem należy dokładnie opisać. Co więcej, klient powinien wysunąć również konkretne żądania względem pożyczkodawcy. Może to być korekta niewłaściwie naliczonych kosztów pożyczki czy też żądanie dosłania brakujących dokumentów.

Reklamacja pożyczki – firma nie odpowiada, co robić?

Firmy pożyczkowe zazwyczaj odpowiadają na reklamację klienta w ciągu terminu określonego w opisie postępowania reklamacyjnego. Rzadko zdarza się, aby pożyczkodawca zignorował reklamację. Jeżeli jednak tak się stanie, należy szukać pomocy u Rzecznika Finansowego.

Jakiej pomocy może udzielić Rzecznik Finansowy?

Rzecznik Finansowy to instytucja, która powstała pod koniec 2015 roku. Został w nią przekształcony dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych. Głównym zadaniem tego podmiotu jest reprezentowanie interesów osób, które są klientami podmiotów świadczących usługi na rynku finansowym (firm pożyczkowych, firm ubezpieczeniowych, banków, funduszy emerytalnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych instytucji świadczących usługi płatnicze i pieniądza elektronicznego).

Po pomoc do Rzecznika Finansowego klient może się zgłosić, gdy:

  • firma pożyczkowa nie uwzględni roszczeń pożyczkobiorcy w trybie postępowania reklamacyjnego,
  • firma pożyczkowa nie odpowie w żaden sposób na złożoną reklamację w ustalonym terminie,
  • firma pożyczkowa nie wykona czynności, do których zobowiązała się w decyzji dotyczącej reklamacji,
  • firma pożyczkowa nie zawrze w umowie pożyczki informacji dotyczących sposobu składania oraz rozpatrywania reklamacji.

Należy pamiętać, iż Rzecznik Finansowy nie pomaga w napisaniu pisma reklamacyjnego, ani nie złoży reklamacji w naszym imieniu. Instytucja ta interweniuje, dopiero gdy firma pożyczkowa nie odpowie na naszą reklamację, nie uwzględni naszych żądań czy też nie wywiąże się ze swoich obietnic zawartych w decyzji dotyczącej reklamacji.

Rzecznik Finansowy – pomoc online

Pomoc od Rzecznika Finansowego możemy uzyskać drogą tradycyjną lub elektroniczną. W tym celu należy złożyć wniosek o bezpłatne Poreklamacyjne Postępowanie Interwencyjne. Jeżeli zdecydujemy się wysłać pismo listem poleconym, powinniśmy zaadresować je na adres: Rzecznik Finansowy, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87. Wysłanie wniosku drogą mailową wymaga odręcznego podpisania i zeskanowania dokumentu. Można również posłużyć się podpisem elektronicznym.

Jednak, aby tego dokonać, konieczna jest rejestracja na platformie EPUAP oraz uzyskanie Profilu Zaufanego, który zastępuje podpis elektroniczny podczas kontaktów z urzędami. Profil Zaufany należy zweryfikować, na przykład za pomocą bankowości internetowej. Gdy dysponujemy Profilem Zaufanym, możemy złożyć wiosek do Rzecznika Finansowego, korzystając z formularza na stronie epuap.gov.pl. Wzory gotowych wniosków i pism do rzecznika można znaleźć pod adresem: www.rf.gov.pl/serwis-prawny/wzory-pism.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments