1. MoneyStore.pl >
  2. Aktualności >
  3. Zadłużenie czynszowe – kiedy następuje jego przedawnienie lub umorzenie?

Zadłużenie czynszowe – kiedy następuje jego przedawnienie lub umorzenie?

Zadłużenie czynszowe - kiedy następuje jego przedawnienie lub umorzenie?

Każde zadłużenie to obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku zadłużenia czynszowego. Kiedy może nastąpić jego przedawnienie? Kiedy można starać się o umorzenie długu za czynsz?

Czym grozi zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej?

Najemca, który nie płaci czynszu w terminie, otrzymuje upomnienie od spółdzielni mieszkaniowej. W piśmie tym wskazana jest informacja, iż nie uregulowano opłat oraz o konieczności zapłacenia czynszu. Zazwyczaj najemca otrzymuje kilka tego typu upomnieć ze wskazaniem terminu zapłaty. Za zwłokę naliczane są odsetki karne. Z tego też względu, jeżeli najemca nie zapłaci czynszu, jego zadłużenie będzie rosnąć.

W konsekwencji, jeśli najemca nie spłaci zadłużenia w terminie, spółdzielnia mieszkaniowa podejmie inne kroki, aby wyegzekwować zaległe należności. Zazwyczaj złożony zostaje wniosek do sądu o zasądzenie należności oraz wyznaczenie komornika, który wykona egzekucję długu (np. zajmując część pensji).

Jeżeli najemca nadal nie ureguluje swojego zobowiązania, spółdzielnia może wystąpić do sądu o eksmisję. Sąd przychylając się do żądań wierzyciela, zapewne wyda nakaz eksmisji. Najemca, który nie zgodzi się na dobrowolną eksmisję, powinien liczyć się z tym, iż czeka go wizyta komornika w asyście straży miejskiej lub policji.

Zanim jednak nastąpi eksmisja, mija długi czas. Najemca musi zostać skreślony z listy członków spółdzielni. Może on jednak próbować polubownie rozwiązać sprawę, prosząc wierzyciela o rozłożenie długu na raty czy też odwołać się od podjętej decyzji.

Warto jednak wspomnieć, iż eksmisji nie wolno przeprowadzać w przypadku: kobiet w ciąży, dzieci, osób niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych i ich opiekunów, obłożnie chorych oraz rencistów i emerytów, którzy korzystają z pomocy społecznej. W takich przypadkach konieczne jest zapewnienie im przez gminę lokalu socjalnego. Eksmisja nie może być także przeprowadzana od 1 listopada do 32 marca.

Przedawnienie zadłużenia czynszowego – kiedy następuje?

Przedawnienie zadłużenia czynszowego ma miejsce wtedy, gdy upłynęło 3 lata od wymagalności należności. O ile lokator posiada tytuł prawny do danego mieszkania. W przypadku, gdy osoba, która zamieszkuje lokal, nie ma takiego tytułu, termin przedawnienia jest ponad trzykrotnie dłuższy i wynosi 10 lat. Czym jest tytuł prawny? To tytuł własności danej nieruchomości, którym może być na przykład umowa kupna-sprzedaży mieszkania.

W polskich realiach najczęściej stosowany jest trzyletni termin przedawnienia. Zastosowanie w takich przypadkach ma Kodeks postępowania cywilnego (art. 118). Według jego zapisów kolejny dzień po upływie terminu płatności uznawany jest za dzień rozpoczynający bieg wymagalności roszczenia. Warto tu jednak wspomnieć, iż jeżeli dłużnik spłaci, chociażby niewielką część zadłużenia, bieg przedawnienia zostanie przerwany. Spłacenie raty długu jest bowiem jednoznaczne z uznaniem zadłużenia przez dłużnika. Jeżeli jednak ma miejsce przedawnienie zadłużenia za czynsz, należy wnieść zarzut przedawnienia oraz przedstawić dowody na taki stan rzeczy.

Na kim ciąży odpowiedzialność za długi mieszkaniowe?

Zameldowanie w mieszkaniu jest potwierdzeniem zamieszkiwania danego lokalu. Nawet jeżeli dorosłe dziecko wyprowadziło się od rodziców, ale nie wymeldowało się z ich mieszkania, może zostać potraktowane przez wierzyciela jako osoba zobowiązania do uregulowania zaległości w opłatach za czynsz. Obowiązek terminowego płacenia czynszu oraz innych opłat dotyczy solidarnie wszystkich dorosłych, którzy zamieszkują dany lokal (art. 6881, §1 Kodeksu cywilnego). Z tego też względu obowiązek ten dotyczy także dorosłych dzieci, które ukończyły 18. rok życia.

Umorzenie zadłużenia czynszowego za mieszkanie komunalne – kiedy jest możliwe?

Czy w przypadku mieszkań komunalnych możemy starać się o umorzenie długu za czynsz? Oczywiście. Wniosek o umorzenie należy złożyć do podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi w gminie (np. zakładu gospodarki mieszkaniowej).

Dłużnik może liczyć na całkowite lub częściowe umorzenie zadłużenia za mieszkanie komunalne (np. ze względu na trudną sytuację materialną). Zgodnie z prawem dług do 30 tysięcy złotych może zostać umorzony decyzją dyrektora właściwej jednostki.

We wniosku powinniśmy jasno wskazać, że ze względu na trudną sytuację materialną nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenia. Argumentem może być niskie wynagrodzenie (np. minimalna krajowa) czy też konieczność regulowania innych zobowiązań, które nadwyrężają budżet gospodarstwa domowego.

Częściowe umorzenie długów jako element systemu pomocy w spłacie zaległości czynszowych

Zasady częściowego umorzenia długów zawarte są w uchwale o częściowym lub całkowitym umorzeniu długów czynszowych. Zapisy te dotyczą jednak wyłącznie niektórych gmin, w których wprowadzony został system pomocy w spłacie zaległości czynszowych dla osób mieszkających w lokalach gminnych i pozostających w niedostatku. Po spłaceniu 30% zadłużenia najemca może wnioskować o umorzenie pozostałych 70% zobowiązania. Aby to było możliwe, należy regularnie płacić czynsz, a wspomniane powyżej 30% długu spłacić w 12 ratach w ciągu maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Tutaj jednak należy pamiętać, iż tego typu wnioski o umorzenie można składać w konkretnym momencie wyznaczonym przez gminę.

Podsumowując, jeżeli najemca spłaci 30% swojego długu, a jednocześnie przez 2 lata będzie regularnie płacił czynsz za lokal, wywiąże się ze stawianych przed nim warunków, a tym samym będzie mógł skorzystać z umorzenia 70% zaległości wobec gminy.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments